محصولات بی نظیر فروشگاه دست نما

گروه تولیدی،اجرایی و فروشگاهی در حمایت از ((جهش تولید))

پیشرفت روز افزون

صنعتگران صنایع دستی در تلفیق هنر، اندیشه و زیبایی آثاری را خلق می کنند که می تواند به عنوان سفیر تاثیرگذاری از فرهنگ، آداب و رسوم ملت ایران اسلامی را در جای جای جهان مطرح شده و درگذر زمان، روز به روز به ارزش آنها افزوده شود.

طراحی فوق العاده

صنایع دستی، روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است ودر روزگاران کهن، بعنوان صنعت تمام عیار عهد خویش حضور داشته است. صنایع دستی، سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله اند که هیچ گاه از گزارش پیام خود دست نمیکشند.

اشتغال به هنر های دستی

اشتغال به هنرهای دستی، در بسیاری از بیماران روحی، سبب شده که آنان از یکنواختی، روزمرگی و فکر و خیال های پوچی که بیشتر به بیماری شان دامن می زند، دست بکشند

و با سرگرم شدن، روحیه ای شاداب و سرزنده به دست آورند.

در واقع لطافت بخشیِ این هنرها، موجب این کار می شود.

فهرست
X