کوزه

کوزه یا خمب، ظرف سفالین گردن‌دراز با سری تنگ است که در آن آب و دیگر مایعات را نگه می‌دارند.کوزه‌ها گاه دارای دسته هستندبه کسی که کوزه می‌سازد، کوزه‌گر و به عمل او کوزه‌گری گویند.به محل کوزه‌گری، کوزه‌گرخانه (یا کارگاه یا کارخانهٔ کوزه‌گر) و به دستگاهی که کوزه‌گران به وسیلهٔ آن دستگاه از گِل کوزه سازند چرخ کوزه‌گری گویند.

هیچ محصولی یافت نشد.

فهرست
X